Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

USLUGA NABAVE DUGOROČNOG KREDITA ZA PROJEKAT: “IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOGOSTUPA I OBORINSKE KANALIZACIJE UZ DRŽAVNU CESTU D – 205, DIONICA: ŽELJEZNIČKA STANICA U RISVICI (0+000.00) – KUMROVEC (3+372.49)”, NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) naručitelj – Općina Kumrovec donosi

DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

otvoreni postupak javne nabave (velike vrijednosti)

u predmetu nabave

 

USLUGA NABAVE DUGOROČNOG KREDITA

ZA PROJEKAT:

“IZRADA

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 

I

 

IZGRADNJA

 

NOGOSTUPA I OBORINSKE KANALIZACIJE UZ DRŽAVNU CESTU D – 205, DIONICA: ŽELJEZNIČKA STANICA U RISVICI (0+000.00) – KUMROVEC (3+372.49)”, NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC

 

 

Kompletnu dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih poveznica –

kredit_jn_2012

kredit_jn_2012