Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na ovoj stranici nalaze se svi dokumenti Prostornog plana Općine Kumrovec i gospodarske zone u Razvoru.

Prostrni plan uređenja Općine Kumrovec 2004.

PPUO Kumrovec – demografski podaci tablica

PPUO Kumrovec – dobna struktura Kumrovec

PPUO Kumrovec – gradevinske povrsine postojece i planirane

PPUO KUMROVEC tekstualni dio

PPUO_kumrovec_1A

PPUO_kumrovec_1B

PPUO_kumrovec_1C

PPUO_kumrovec_2A

PPUO_kumrovec_2B

PPUO_kumrovec_2C

PPUO_kumrovec_2D

PPUO_kumrovec_2E

PPUO_kumrovec_2F

PPUO_kumrovec_3A

PPUO_kumrovec_3B

PPUO_kumrovec_3C

PPUO_kumrovec_4

Prostorni plan uređenja Općine Kumrovec II. izmjene i dopune 2009.

1A_GRANICE, SUSTAV NASELJA

1B_KORISTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA

1C_PROMET

2A_TELEKOMUNIKACIJA

2B_ELEKTRIKA

2C_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2D_VODOOPSKRBA

2E_ODVODNJA OTPADNIH VODA

2F_PLINOOPSKRBA

3A_UVJETI_KORIŠTENJA_ZASTITA_PRIR_I_KULT

3B_POSEBNE_MJERE_UREĐENJA_I_ZAŠTITE

4_GP_SVIH_NASELJA_5000

II IZMJENE I DOPUNE KUMROVEC_OBVEZNI PRILOZI PLANA

II.ID PPUO KUMROVEC-TEKSTUALNI DIO_ODREDBE

IZVOD_IZ_PPKZZ

naslovnica_KNJIGA_Obvezni prilozi

naslovnica_KNJIGA_Odredbe

SADRZAJ GRAFICKOG DIJELA PLANA

sastavnica_GRAFIKA

sastavnica_KNJIGA_Obvezni prilozi

sastavnica_KNJIGA_Odredbe

suglasnost_zupana1

suglasnost_zupana2

Urbanistički plan uređenja gospodarsko-pogranične zone u Razvoru 2009.

0_0_GRANICA

1_0_NAMJENA

2_0_PROMET

2_1_TELEKOMUNIKACIJE

2_2_ELEKTRIKA

2_3_VODOOPSKRBA

2_4_ODVODNJA

3_0_ZAŠTITA

4_0_OBLICI_KORISTENJA

4_1_NACIN_GRADNJE

IZVOD_IZ_PLANA_VIŠEGREDA

naslovnica_KNJIGA_Obvezni prilozi

naslovnica_KNJIGA_Odredbe

SADRZAJ GRAFICKOG DIJELA PLANA

sastavnica_GRAFIKA

sastavnica_KNJIGA_Obvezni prilozi

sastavnica_KNJIGA_Odredbe

UPU RAZVOR_OBVEZNI PRILOZI

UPU RAZVOR_TEKSTUALNI DIO_ODREDBE

 

Prostorni plan uređenja Općine Kumrovec III. (ciljane) izmjene i dopune 2013.
Kum_NASLOVNA_PPUO_III ID

Kum_SASTAVNICA_PPUO_III ID

Kum_ukupno TEKST_PPUO_III ID

1B_Namjena_25_Kum_PPUO_III ID

1C_2A_Infrastruktura_Kum_PPUO_III ID

2_1_TELEKOM_KZZ

3A_priroda i kultura_Kum_PPUO_III ID

4_GP_Kum_PPUO_III ID

4_GP_legenda_Kum_PPUO_III ID