Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NATURA 2000

natura1

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od osnovnih mehanizama zaštite prirode u EU. Ona predstavlja europsku mrežu područja važnih za očuvanje europski ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Ekološka mreža se proglašava u svrhu očuvanja i ostvarivanja povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta životinja i biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, od osobitog značaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.Područja ekološke mreže obuhvaćaju i područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, osobito močvarna područja od međunarodne važnosti.

 

natura2

Zakonodavni temelj za izradu ove mreže su Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Cilj ova dva propisa je održati ili poboljšati stanje očuvanosti vrsta i staništa s dodataka direktiva. Sukladno Direktivi o zaštiti ptica, države proglašavaju područja posebne zaštite (Special Protection Areas – SPA). Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore pokriva sve ostale europske vrste i stanišne tipove za koje su države članice obvezne odrediti posebna područja očuvanja (Special Areas of Conservation – SAC). Ove dvije skupine područja temeljem Direktive o zaštiti ptica i Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore zajedno čine mrežu Natura 2000.

Područjima ekološke mreže,upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.

Više informacija možete pronaći na stranicama:
http://www.natura2000.hr/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html