Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15, 69/22 dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Općina Kumrovec tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Općini Kumrovec omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Općina Kumrovec, Ul. Josipa Broza 12, Kumrovec, Službenik za informiranje.

Službenik za informiranje:
Dario Bezjak
ul. Josipa Broza 12
49295 Kumrovec
tel: 049/553-728
e-mail: opcina@kumrovec.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13, 85/15, 69/22)

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Ponovna Uporaba Informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PRISTUP INFORMACIJAMA
ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PRISTUP INFORMACIJAMA
ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PONOVNA UPORABA INFORMACIJA
ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA