Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRIJAVA ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM NEPOGODOM-TUČA

Temeljem  Odluke o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Kumrovec, Zagorska Sela i Veliko Trgovišće, KLASA: 990-05/22-01/02, URBROJ: 2140-02-22-6 od 06. lipnja 2022.  župana Krapinsko – zagorske županije Općina Kumrovec će zaprimati prijave šteta od prirodne nepogode u periodu od 07.06.2022. do najkasnije 17. 06. 2022. godine.

Prijavu štete potrebno je prijaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku; Obrazac PN prijave štete

Prijava štete na poljoprivredi;

Sukladno članku 10. Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda,

(3) Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proi­zvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

(4) Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice.

Upute za prijavu;

Obrasce za prijavu šteta u poljoprivredi možete preuzeti i popuniti u Općini Kumrovec, kao prilog obrascu prijave obavezno dostavite LIST A i B Zahtjeva za potporu za 2022. godinu koji ste preuzeli prilikom prijave poticaja u APPRRR-u i Krapini.

Privatne osobe koji nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika;

Sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda osobe koje nisu Upisane u Upisnik poljoprivrednika ne ispunjavaju uvijete za prijavu štete u registar šteta. Unatoč tome Općina Kumrovec će zaprimiti prijavu štete od privatnih osoba no ne možemo jamčiti da će navedene prijave biti obrađene u Registru šteta.

Prijava štete na građevinama;

Prijava štete na građevinama vrši se na obrascu prijave štete iz priloga, obavezni su podaci katastarske čestice građevine. Ukoliko je građevina u suvlasništvu više osoba, prijavu štete podnose svi vlasnici građevine zajedno.