Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKU O POSTUPANJU I PRIVREMENOM ZATVARANJU ZBOG PRISUTNOSTI COVID-19 BOLESTI

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17 i 98/19.), članka 47. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18) načelnik općine Kumrovec donosi

ODLUKU O POSTUPANJU ZBOG PRISUTNOSTI COVID-19 BOLESTI

Članak 1. S obzirom na trenutno epidemiološko stanje i prisutnost COVID-19 bolesti Općina Kumrovec provesti će slijedeće privremene mjere;

  1. Jedinstveni upravni odjel raditi će prema uobičajenom rasporedu, preporuka je da se maksimalno reduciraju potrebe dolaska građana radi obavljanja radnji koje je moguće odgoditi te se ograničava rad sa strankama na način da će se sva komunikacija vršiti putem telefona na broj 049/553-728 ili e-maila; opcina@kumrovec.hr i martina@kumrovec.hr
  2. Vezano uz posljednje ispraćaje pokojnika sa mjesnog groblja Kumrovec, pogrebi i ispraćaju će se održavati isključivo u krugu obitelji
  3. Do daljnjega za okupljanja i javne skupove neće se moći koristiti prostori Općinske vijećnice, Centra za posjetitelje Kumrovec i Društvenog doma Razvor.

Članak 2. Privremene mjere iz članka 1. Ove odluke na snazi su od 16.03.2020. do daljnjeg odnosno do ukidanja mjera sprečavanja širenja COVID-19 bolesti.