Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRIVREMENO ZATVARANJE DJEČJEG VRTIĆA JAGLAC KUMROVEC

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17 i 98/19.), članka 47. Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/18) te Odluke Vlade Republike Hrvatske načelnik općine Kumrovec donosi

ODLUKU O PRIVREMENOM ZATVARANJU DJEČJEG VRTIĆA „JAGLAC“ KUMROVEC

Članak 1.

Predškolska ustanova Dječji vrtić „Jaglac“ iz Kumrovca, ul. Antuna Mihanovića 8 privremeno prestaje s radom na 14 dana počevši od 16. ožujka 2020. godine zbog mjera opreza koje su donešene u vidu sprečavanja širenja COVID-19 bolesti.

Članak 2.

Za sve roditelje koji iz opravdanog razloga ne mogu na drugačiji način zbrinuti djecu osigurati će se dežurstvo u prostorijama dječjeg vrtića Jaglac

Načelnik Općine Kumrovec Robert Šplajt