Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proračun 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA KUMROVEC
Općinsko vijeće

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine Kumrovec (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”br.13/2013.) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 5.sjednici održanj 16.12.2013. donijelo je

P R O R A Č U N

za 2014.godinu i projekciju proračuna za 2015.i 2016.godinu

 

Dokumente vezane uz proračun možete skinuti na slijedećim linkovima:

PRORAČUN 2014-naslovnica

Posebni dio – rashodi

Proračun 2014.zavr.odred.

Račun prihoda za 2014

Račun rashoda za 2014.

Račun zaduživanja financiranja