Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ponovljeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana

Klasa: 022-05/21-03/3
Ur. broj: 2135-05/21-03/3
Kumrovec, 19.01.2021.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 12/2018) i Statutarne odluke o I. izmjenama i dopunama statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 9/2020), a u svezi s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19), Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 10/2020) te Odluke o raspisivanju javnog poziva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec, načelnik Općine Kumrovec donosi

Ponovljeni Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec radi utvrđivanja liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) na području Općine Kumrovec, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) radi utvrđivanja liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Kumrovec imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske, a prednost imaju oni građani koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kumrovec u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.
II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u uredu Općine Kumrovec, na adresi ulica Josipa Broza 12, u Kumrovcu, radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, ili na WEB stranici Općine Kumrovec: www.kumrovec.hr . Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
4. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću i isto nisu otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi unatrag 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke te niti su otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.
5. dokaz stambenog statusa:
ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom (priznavati će se važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom);
e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva/suvlasništva na području Republike Hrvatske neodgovarajućeg stana ili kuće uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
6. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
7. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
8. dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
9. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
10. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
11. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
12. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva,
13. uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (na starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
14. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o nepostojanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedena u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
15. potvrdu Općine Kumrovec, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju dospjelog i nepodmirenog dugovanja prema Općini Kumrovec (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
16. druge dokaze.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.
Podnositelj zahtjeva dužan je na poziv Povjerenstva u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva dostaviti izvornike isprava iz stavka 1. ovog članka.

III.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom zaključno sa 09.03.2021. godine, naslovljeno na adresu:

Općina Kumrovec, ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec
uz naznaku:
„Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“

Pravodobno pristiglim smatrati će se zahtjevi za kupnju stana odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 10/2020).

V.

Prijedlog liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Općine Kumrovec.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.
Prigovor se podnosi Načelniku Općine Kumrovec u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kumrovec, a o osnovanosti prigovora odlučuje Povjerenstvo.

VI.

Lokacija gradnje višestambene zgrade je građevinsko zemljište u naselju Kladnik na dijelu katastarske čestice broj 157 katastarske općine Razvor (parcela nasuprot Hotela Zagorje odnosno bivše Političke škole).

Načelnik Općine Kumrovec

Robert Šplajt