Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plan nabave za 2012. godinu

Klasa: 022 – 05/11-03/02
Urbroj:2135/01-02/12-1
Kumrovec, 14. veljače 2012.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) i članka 45. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 15/09), načelnik Općine Kumrovec donosi
PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Planom nabave za 2012. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga za koju su sredstva planirana u Proračunu Općine Kumrovec za 2012. godinu.
Članak 2.
U 2012. godini provest će se postupci javne nabave za slijedeće robe, radove i usluge:

planjavnenabavetabla2

 

Članak 3.
U 2012. godini nabavljat će se slijedeće robe, radovi i usluge čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna:

javnanabava2

 

Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2012. godine, a objavit će se na internetskim stranicama Općine Kumrovec.