Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O D L U K A o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2019./2020.

Pravo na financijsku potporu/pomoć ostvaruju redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu studija na nekom od akreditiranih studijskih programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.

Rok za dostavu podataka je 15. 11. 2019. godine.

Podaci se dostavljaju na obrascu OBR-STU1 koji se nalazi u privitku