Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kumrovec

SAKUPLJANJE-OTPADA
Općina Kumrovec otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kumrovec koje se provodi u razdoblju od 19. siječnja 2018. do 26. siječnja 2018. godine.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Stupanjem na snagu 1. studenog 2017. godine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17) kojom se propisuje gospodarenje komunalnim otpadom i obveza jedinica lokalne samouprave donošenje odluke sukladno istoj, Općina Kumrovec pristupila je izradi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Općini Kumrovec.

Predloženom Odlukom propisuju se odredbe o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom, zatim odredbe o području pružanja javne usluge, o kriterijima obračuna količine otpada, o obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu, o standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, o najmanjoj učestalosti odvoza otpada prema područjima, o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom, o cijeni javne usluge i cijeni obvezne minimalne javne usluge, o načinu određivanja udjela korisnika javne, o načinu provedbe Ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupa posebnih okolnosti (elementarnih nepogoda, katastrofa i sl.), o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge, o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, o ugovornoj kazni te odredbe o kriterijima za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Kumrovec preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu. Odluka sadrži i odredbe o mobilnom reciklažnom dvorištu i opće uvjete ugovora s korisnicima.

Obzirom se navedenom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, propisuju se prava i obveze korisnika usluga, te se uređuju pitanja koja su od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kumrovec, savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje iz priloga.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke

PRIJEDLOG ODLUKE JAVNA RASPRAVA