Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 361-01/11-01/19

Ur.broj: 2135-05-11/04-1

Kumrovec, 25. studeni 2011.

Na temelju članka 28. Stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/2011) Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec objavljuje

 

JAVNI POZIV
 

radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kumrovec

Odredbama Zakona utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripreme popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području na temelju prijava samih vlasnika, drugih građana i sl. Iz tog razloga pozivamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da u Općinu Kumrovec, Jedinstveni upravni odjel, Ul. Josipa Broza 12, dostave podatke o nezakonito izgrađenoj građevini (lokacija, katastarska općina i broj čestice) te podatke o vlasniku ( ime i prezime, adresa).

 

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/2011) smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprava izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011, ako su do tog dana izvedeni:

• Svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

• Svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji vrijedi na dan stupanja na snagu Zakona o postupanja s nezakonito izgrađenim objektima.

Vlasnik nezakonito izgrađene zgrade sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima (Narodne novine broj 90/2011) može najkasnije do 31. prosinca 2012. godine podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije uz ispunjavanje ostalih Zakonom propisanih uvjeta.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je priložiti:

• Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda

• Tri primjera arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt

• Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva

• Uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za određene vrste zgrada definirane Zakonom o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima

• Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)

 

Za dobivanje rješenja o izvedenom stanju u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata potrebno je podmiriti:

• Komunalni i vodni doprinos, odnosno prvu ratu u slučaju obročne otplate

• Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvu ratu u slučaju obročne otplate

• Upravnu pristojbu.

Komunalni i vodni doprinos plaća se po m3 vanjskog volumena zgrade, a naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru se obračunava temeljem Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine broj 101/2011) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kumrovec o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone, KLASA: 021-05/11-02/24, URBROJ: 2135-05-11-01 i Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi KLASA. 021-05/11-02/25, URBROJ: 2135-05-11-01. Upozoravaju se vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada da se nakon 31. prosinca 2012. godine neće moći podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a nezakonito izgrađene zgrade, odnosno zemljišta na kojem su izgrađene neće se moći otuđiti (prodaja, darovanje, nasljeđivanje, hipoteka) dok se takva građevina ne ukloni. Ugovor zaključen suprotno navedenom ne proizvodi pravne učinke i ne može se provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.

 

Za sva potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti u Ured za izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata – Zoning grupa G.I.U.

 

PREZENTACIJA ZONING GRUPE G.I.U. ODRŽAT ĆE SE 8. PROSINCA 2011. U 18 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINE KUMROVEC.

 

Načelnik Općine

Dragutin Ulama