Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na studentsku stipendiju imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu i svaku slijedeću godinu preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da student ima prebivalište na području Općine Kumrovec
  • da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta
  • da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna

Na javni poziv za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

  • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan javni poziv
  • student koji prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračun

Rok za prijavu na javi poziv je 30 dana zaključno sa 07.11.2020. godine