Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv – financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), načelnik Općine Kumrovec raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21) : audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Kumrovec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kumrovec.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

  Kriterij Broj bodova
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Kumrovec), usmjerenost na potrebe i interese stanovnika Općine Kumrovec i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0-10
3. Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv) 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0-10
5. Ukupno 0-40

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (NN 150/13, 02/17) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Kumrovec
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
 • razvoj odgoja i obrazovanja
 • razvoj znanosti
 • razvoj umjetnosti i sporta
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (kajkavskog narječja)
 • obrađivanje tema o osobama s invaliditetom
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Kumrovec
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija:

 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna Europske unije; koji su u likvidaciji, u stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Kumrovec.

Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 1. Obrazac br. 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 2. Obrazac br. 2 – Podaci o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
 3. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Kumrovec: www.kumrovec.hr

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Kumrovec zaključno s 07.02.2022. godine.

Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu

Općina Kumrovec

S naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI.“

ili se predaju u pisarnicu Općine Kumrovec; ul. Josipa Broza 12, Kumrovec

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kumrovec u stavci medijske suradnje.

Načelnik općine Kumrovec donosi zaključak o odabiru korisnika financijskih potpora te odobrava iznose potpora.

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Kumrovec; www.kumrovec.hr u roku od pet (5) dana od donošenja zaključka o odabiru.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se neće vraćati.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Zaključak o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi načelniku Općine Kumrovec u roku od osam (8) dana od dana objave Zaključka o odabiru korisnika financijskih potpora.

O prigovoru odlučuje načelnik Općine Kumrovec.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Kumrovec ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Općine Kumrovec (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).