Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

14. sjednica Općinskog vijeća – 31.08.2015.

dnevni red

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kumrovec

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kumrovec

Odluka o raspisivanju natječaja – javna priznanja

Odluka o rješavanju zamolbe vezane za naknadu za korištenje javne površine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća načelnika