Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

PRVI POZIV ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Dana 27. srpnja 2012. godine, u Narodnim novinama broj 86/12,
objavljen je novi zakon o postupanju s nezakonitoizgrađenim zgradama,
kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u
pravni ustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine, broj: 86/12.), Općina Kumrovec objavljuje<

JAVNI POZIV

SVIM VLASNICIMA – INVESTITORIMA NEAZKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Pozivaju se

vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da do 30. lipnja 2013.godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada za koje je građevinski
inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca
2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapinsko-zagorske županije, na adresi: Trg mira 11, 49290 Klanjec.

Uz zahtjev stranka treba priložiti dokumentaciju sukladno odredbama Zakona
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (članak. 11., 12., 13., 14. i 15.).

Sva dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Klanjcu,
na telefon 049/550-080, i/ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec
na telefon: 049/553-728, svakim radnim od 08-14 sati.

Načelnik Općine Kumrovec
Dragutin Ulama