Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ponovljni postupak (po pravomoćnosti odluke o poništenju postupka Javne nabave evidencijskog broja:E-MV 3/2012)

ll. Izmjena plana javne nabave (stupila na snagu 19. studeni, 2012.godine).

Odluka o pokretanju (ponovljenog) postupka JN-e za otvoreni postupak javne nabave / radovi, procjenjene (male) vrijednosti do 680.500,00 kn (bez PDV-a), predmeta: ”Rekostrulacija osnovne škole Josipa Broza ,Kumrovec; Zamjena vanske stolarije bravarije – l. etapa”, evidencijskog broja; E-MV-4/12.
Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik.

dokumentacija_za_nadmetanje

II_izmjena_plana_javne_nabave

odluka_o_pokretanju

troskovnik