Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odobreno je financiranje građenja nerazvrstane ceste Lončarev Put-Donji Škrnik iz EU fondova

program-ruralnog-razvoja-sa-EU-420x200
Nakon višegodišnjih priprema projektne dokumentacije i izvršene prijave na raspisan natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kapitalni projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Lončarev Put – Donji Škrnik ukupne duljine više od 3,5 kilometara prihvaćen je za financiranje od strane Agencije u sklopu mjere ruralnog razvoja 7.2.2. „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta“. Iznos potpore iznosi do najviše 6.978.228,15 kuna financirano iz fondova EU i sredstava Republike Hrvatske. Ovaj kapitalni projekt predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih investicija u komunalnu infrastrukturu od strane Općine Kumrovec od osnutka. Ovim Natječajem financiranje izgradnje nerazvrstanih cesta odobreno je za 214 jedinica lokalne samouprave, a ovaj projekt spada među najzahtjevnije i najveće odobrene projekte, te je drugi po odobrenom iznosu financiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Dug je bio put do sredstava iz EU fondova. Građevinska dozvola izdana je 2015. godine nakon nekoliko godina izmjera i ucrtavanja nerazvrstane ceste, nakon toga više od godine dana čekali smo objavu natječaja za prijavu projekta koji je konačno prijavljen u prosincu 2016., a Agencija je nakon godine dana administrativne provjere zaprimljenih prijava 22. prosinca donijela listu prihvaćenih projekata, među kojima je i ovaj Kumrovečki.
Projekt će se provoditi ukupno do najviše 36 mjeseci od potpisivanja ugovora između Općine Kumrovec i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te nije jedini koji će se provoditi u tom razdoblju. Naime nakon uspješno realizirane izgradnje 1. Faze kanalizacije naselja Ravno Brezje i Risvica, na temelju projektne dokumentacije izrađene od strane Općine Kumrovec Zagorskom vodovodu d.o.o. u rujnu 2017. godine je odobreno financiranje projekta izgradnje 2. Faze kanalizacije naselja Ravno Brezje i Risvica, a iznos potpore iznosi do najviše 7.313.898,20 kuna te je u tijeku postupak javne nabave.
Iznimno smo ponosni što je prepoznata vrijednost prethodno navedenih projekata, kvaliteta pripremljene projekte dokumentacije te znanje i trud uloženi u prijavu projekata te će nedvojbeno više od 14 milijuna kuna investicija u komunalnu infrastrukturu relativno male općine imati iznimno pozitivan učinak na povećanje kvalitete života svih naših stanovnika.