Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 63. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( „Narodne novine“ br. 153/09 ), članka 209. Zakona o vodama, te čl. 15. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 01/06.), Općinsko vijeće Općine Kumrovec, na 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se :

– postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

– obveza priključenja,

– rokovi za priključenje,

– naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,

– prekršajne odredbe.

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

1. građevine za javnu vodoopskrbu.

Vodne usluge su :

1. usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je : ”Zagorski vodovod ” d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 1.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Kumrovec, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :

– novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,

– postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe,

– postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, nadležno tijelo Općine Kumrovec donijeti će rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Kumrovec može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 8.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe,

2. preslika građevinske dozvole ( uz predočenje izvornika ) ili gruntovni izvadak, ako je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.

Članak 9.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Kumrovec, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

Članak 11.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 12.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 13.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 14.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 15.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 16.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 17.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Kumrovec.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kumrovec.

Članak 18.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi nadležno upravno tijelo Općine Kumrovec.

Članak 19.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o izgradnji priključka ,uputiti u Općinu Kumrovec radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Članak 20.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u slijedećim iznosima :

Općinski načelnik Općine Kumrovec može utvrditi akcijske uvjete plaćanja naknade za priključenje za fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem utvrđenog iznosa naknade za priključenje iz prethodnog stavka najviše do 20 % i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade za priključenje iz čl. 22. ove Odluke, ali najduže do 24 mjesečnih obroka.

Članak 21.
Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.

2. Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 22.
Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih mjesečnih obroka.

Zaključak o obročnom plaćanju naknade za priključenje donosi načelnik Općine Kumrovec.

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Općini Kumrovec zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

Članak 23.
Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz čl. 18. ove Odluke.

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje

Članak 24.
Načelnik Općine Kumrovec može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Kumrovec, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kumrovec.

Članak 25.
Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita ( NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07 i 65/09 ).

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 26.
U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Kumrovec

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Kumrovec, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe,

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,

4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Članak 29.
Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području Općine Kumrovec odredbe Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (vodoopskrbni sustav javne vodovodne mreže), ( Službeni glasnik Krapinko – zagorske županije br. 9/2002.), a koju Odluku je donijela Uprava Zagorskog vodovoda d.o.o. u Zaboku i Općinsko Vijeće Općine Kumrovec, temeljem prijedloga odluke dostavljenog od strane Uprave ”Zagorskog vodovoda” d.o.o., iz Zaboka.

Klasa: 022-05/11-02/23

Urbroj: 2135-05-11-01

Kumrovec, 19.10.2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kumrovec
Anica Hlaban, v.r.