Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluku o komunalnom redu možete skinuti na slijedećim linkovima

Odluka o komunalnom redu Općine Kumrovec.pdf
Odluka o komunalnom redu Općine Kumrovec.doc

Cijeli tekst dokumenta:

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09  i članka 31.Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 15/09) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na  7. sjednici održanoj dana 18.02.2010.  godine donijelo  je

 

ODLUKU

o komunalnom redu

 

I.             OPĆE ODREDBE

 

Članak 1. 

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Općine Kumrovec ovom se odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje

 

II.           UREĐENJE NASELJA

 

 Članak 2.

              Naselja na području Općine Kumrovec moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja u smislu ove odluke smatra se uređenost zgrada, zelenila, javnih i drugih površina i naprava postavljenih na njima, te sličnih objekata, naprava i površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:

1. vanjski dijelova zgrada;

              2. izlozi, natpisi,  zaštitne naprave i plakati uz javne površine

3. ograde;

4. pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu;

5. kiosci uz javnu površinu,

6. komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi,

7. ploče s imenom naselja, ulica trga i ploče s brojem zgrade,

8. zelenilo, dvorišta, vrtovi i slične površine,

9. stajališta vozila u javnom prometu, parkirališta, groblja,

10. prigodno održavanje naselja.

 

 

1.  VANJSKI DIJELOVI ZGRADA

 

Članak 3.

 

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i čisti.

Vanjski dijelovi zgrada svojim  izgledom ne smiju  nagrđivati  opći izgled ulice i naselja.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima; pisati, crtati, šarati i na drugi ih način prljati    i nagrđivati.

 

Članak 4.

              Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu u naselju Kumrovec zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje.

Antene, rashladni i solarni uređaji, iznimno se postavljaju na način da su vidljivi s javne površine, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Zabranjeno je postavljanje antena, rashladnog ili solarnog uređaja suprotno stavku 3. ovog članka.

 

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik građevine koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenog dijela prirode (u nastavku teksta: kulturno dobro i zaštićeni dio prirode) dužni su za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Zabranjeno je bilo kakvo oštećivanje građevina iz stavka 1. ovoga članka, djelomično ličenje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, izvođenje instalacija i postavljanje uređaja na ulična pročelja zgrada.

 

Članak 6.

Za osvjetljavanje pročelja potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec vodeći računa o mjerama štednje i ekološkoj prihvatljivosti.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se način osvjetljavanja pročelja i drugi uvjeti s tim u vezi.

Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja za osvjetljavanje pročelja potrebno je priložiti skicu objekta, tehnički opis načina osvjetljavanja i suglasnost vlasnika objekta, sukladno propisima o vlasništvu.

Zabranjeno je osvjetljavanje pročelja bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

 

2.             IZLOZI, NATPISI, REKLAME, ZAŠTITNE NAPRAVE I PLAKATI UZ JAVNE POVRŠINE

 

Članak 7.

Izlog, izložbeni ormarić i slično (u nastavku teksta: izlog) služi izlaganju robe i mora biti tehnički i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i čistim.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima pisti, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Za prekrivanje izloga reklamnim plakatom potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Zabranjeno je izlaganje robe izvan izloga, odnosno poslovnog prostora (na vrata, prozore, okvire izloga, pročelja zgrada, javne i pješačke površine i slično).

 

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe na poslovnu prostoriju u kojoj rade ističu ime pod kojim djeluju u pravnom prometu (u nastavku teksta: tvrtka) u skladu s posebnim propisima.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju tvrtku održavati čistom i čitljivom.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su ukloniti tvrtku postavljenu na poslovnu prostoriju u koju se ulazi neposredno s javne površine u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne uklone tvrtku u roku iz stavka 3. ovog članka, nju će ukloniti treća osoba na njihov trošak.

 

Članak 9.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora, ili obavijest o djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru (u nastavku teksta: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka dužan je ukloniti natpis u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora iz stavka 3. ovog članka ne ukloni natpis u roku od 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe na njegov trošak.

Način ispisivanja i postavljanja natpisa na pročelje objekta kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode  određuje  nadležni  zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Zabranjeno je postavljanje natpisa suprotno stavku  5. ovoga članka.

 

Članak 10.

Na zemljištima i zgradama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba mogu se postavljati reklamne zastave, reklamna platna postavljena kao zaštita na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, i drugi predmeti što služe reklamiranju (u nastavku teksta: reklame, reklamni panoi), te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna i slično) u skladu s odredbama ove odluke i propisa donesenih na temelju nje.

Način postavljanja, te vrste predmeta i naprava iz stavka 1. ovoga članka određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec i nadležni zavod za  zaštitu spomenika kulture i prirode.

Na reklamne panoe primjenjuju se odredbe ove odluke što se odnose na reklame, ako nije drugačije određeno ovom odlukom.

Zabranjeno je postavljanje reklamnih poruka uz javnu prometnu površinu od ulaska u naselje Kumrovec do izlaska iz naselja Kumrovec i u zaštićenom području Zelenjak.

Zabranjeno je postavljanje reklama, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima (tende, roloi, platna i slično) suprotno  stavku  2. ovoga članka.

Članak 11.

Za postavljanje natpisa, reklama, jarbola za zastave i zaštitnih naprava na izlozima potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec , ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled predmeta, vrijeme na koje se predmet postavlja i drugi uvjeti.

Zabranjeno je natpis, reklamu, jarbol za zastavu i zaštitnu napravu na izlogu postaviti bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 12.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 11. ove odluke podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se predmet postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade, odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika).

 

Članak 13.

Ako se natpisi i reklame postavljaju na zgrade, zemljište i druge prostore u vlasništvu Općine Kumrovec za njihovo postavljanje plaća se naknada koju određuje Općinsko vijeće.

Podnositelj zahtjeva i Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti, sklapaju ugovor o plaćanju naknade.

Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se prije izdavanja odobrenja.

 

Članak 14.

Visinu naknade iz članka 13. stavka 1. ove odluke utvrđuje Općinsko vijeće ovisno o zoni u kojoj se natpisna ploča i reklama postavlja, o njihovoj veličini, tipu i namjeni.

 

Članak 15.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog obilježja (u nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati samo na mjestima koja za tu namjenu odredi Općinsko vijeće, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec, odnosno na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima i panoima.

Komunalni pogon Općine Kumrovec dužan je  mjesta za isticanje plakata  održavati urednima i čistima.

Iznimno, za određene manifestacije, Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima. Određuje se maksimalni rok za uklanjanje plakata od sedam dana od dana završetka priredbe ili događanja.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete, telefonskim govornicama i drveću.

Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava (pravna ili fizička osoba).

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašuje.

 

Članak 16.

Vlasnici, odnosno korisnici tvrtke, natpisa, reklama, jarbola za zastave, zaštitnih naprava na izlozima i plakata moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovoga članka prljati, oštećivati ili uništavati.

 

Članak 17.

Na području Općine dozvoljeno je postavljanje  turističke signalizacija u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 18.

Na zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba  mogu se postavljati reklamni panoi u skladu s odredbama ove odluke i propisa donesenih na temelju nje, te propisa o prostornom uređenju i gradnji.

 

Članak 19.

Reklame se moraju svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje, ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, te zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

Reklame mogu biti osvijetljene.

Vlasnik reklama dužan ih je držati u urednom i ispravnom stanju tako da ne narušavaju izgled Općine.

Vlasnik reklamnog panoa dužan je na panou istaknuti naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno.

Ako reklamni pano nema nalijepljenu reklamnu poruku, njegov ga je vlasnik dužan prekriti plakatom bijele boje na način da podaci iz stavka 4. ovoga članka ostanu vidljivi.

 

Članak 20.

Za postavljanje reklamnog panoa površine manje od 12,00 m² na površinu koja nije javna potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec

Upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je, prije izdavanja odobrenja za postavljanje reklamnog panoa, pribaviti mišljenje  nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, ako se pano postavlja na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode .

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled panoa, vrijeme na koje se pano postavlja i drugi uvjeti.

 

Članak 21.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 20. ove odluke podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće panoe i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade, odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika).

 

Članak 22.

Reklamni pano površine 12,00m² i više postavlja se na temelju akta izdanog sukladno propisima  Zakona  o prostornom uređenju i gradnji.

Za namjeravano postavljanje reklamnog panoa površine 12,00 m² i više na površini koja nije javna potrebno je ishoditi prethodno odobrenje za zahvat u prostoru Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Klanjec,  kojim se utvrđuje:

–          –          namjena;

–          –          veličina i površina panoa;

–          –          smještaj na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;

–          –          oblikovanje građevine;

–          –          način i uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu;

–          –          sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti;

–          –          drugi elementi važni za zahvat u prostoru.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za zahvat u prostoru prilaže se dokaz da se pano može postaviti na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru, izvadak iz katastarskog plana u mjerilu 1:1000, tehnički opis, idejno rješenje o namjeravanom zahvatu u prostoru, posebni uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu, te suglasnosti pravnih osoba s javnim ovlastima na mogućnosti provedbe zahvata u odnosu na postojeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Dokazom da se građevinu može postaviti na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru u smislu ove odluke, smatra se izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je investitor stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, te pisana suglasnost vlasnika ako posebnim zakonom nije određeno drukčije.

 

Članak 23.

Idejno rješenje iz članka 22. stavka 3. ove odluke treba sadržavati grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, i prema potrebi, tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru.

Idejno rješenje treba izraditi osoba koja je ovlašteni projektant odgovarajuće struke.

 

Članak 24.

Odobrenje iz članka 22. stavka 2. ove odluke vrijedi godinu dana od dana njegove pravomoćnosti ako se u tom roku podnese zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može postaviti reklamni pano prema posebnom propisu o gradnji.

 

Članak 25.

Način postavljanja, te vrste reklamnih panoa na površinama koje nisu javne,postavljaju se uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec, i nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Zabranjeno je postavljanje reklamnih panoa suprotno  stavku 1. ovoga članka.

 

Članak 26.

Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na zemljištu ili zgradi uz javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz članka 20., odnosno bez odobrenja iz članka 22. stavka 2. ove odluke.

 

3.            OGRADE UZ JAVNU POVRŠINU I NA JAVNOJ POVRŠINI

 

Članak 27.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta prolaznicima i prometu i tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike.

 

4.            POKRETNE NAPRAVE NA ZEMLJIŠTU UZ JAVNU POVRŠINU

 

Članak 28.

Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje zadovolji svrhu i namjenu za koju se koristi.

Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave podnositelj zahtjeva treba priložiti ispravu iz koje proizlazi njegovo pravo na postavljanje takve naprave (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj zahtjeva stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o zakupu, pisana suglasnost vlasnika zemljišta).

Vlasnik, odnosno korisnik pokretne naprave mora pokretnu napravu držati urednom i ispravnom, te njen okoliš čistim, a sva oštećenja ukloniti u roku od 7 dana.

Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 29.

Lokacije pokretnih naprava za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica određuju se u skladu s propisima o trgovini i posebnom općinskom odlukom.

 

5.            KIOSCI NA ZEMLJIŠTU UZ JAVNU POVRŠINU

 

Članak 30.

Kiosci što su sagrađeni, odnosno postavljeni uz javnu površinu moraju biti uredni, estetski oblikovani i u funkciji.

Kiosci se grade, odnosno postavljaju na temelju akta sukladno propisima Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Kiosk se mora ukloniti u roku od 15 dana po prestanku rada.

6.            KOMUNALNI OBJEKTI I UREĐAJI U OPĆOJ UPORABI

 

Članak 31 .

Radi uređenja Općine i lakšeg snalaženja građana na području Općine postavljaju se komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi.

 

Članak 32.

              Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

 

Javna rasvjeta

 

Članak 33.

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi na javnim zelenim površinama osvjetljavaju se javnom rasvjetom.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova Općine i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete mora je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

 

Članak 34.

Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Spomenici kulture koje odredi zavod iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osvijetljeni.

 

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

 

Članak 35.

             Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, robne kuće, bolnice, kolodvori i slični prostori.

Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na stambenim zgradama s većim brojem stanova.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti estetski oblikovani.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacija i poštanskih usluga.

 

Spomenici,  spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

 

Članak 36.

Na području Općine na objekte, zemljišta i druge prostore uz i na javne površine mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture, i slični predmeti u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima.

 

Članak 37.

Podizanje spomenika može predložiti udruga, ustanova i slična institucija.

Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kumrovec ukoliko posebnim propisom nije drugačije određeno.

Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se priložiti lokacija spomenika, mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju  na idejni projekt, idejni projekt, te dokaz da je smještaj spomenika u prostoru moguć prema dokumentima prostornog uređenja.

Ako se predlaže postaviti spomenik na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka u prijedlogu za podizanje spomenika mora navesti način na koji će osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje spomenika, te uređenje okoliša spomenika.

 

Članak 38.

O podizanju i uklanjanju spomenika odlučuje Općinsko vijeće Općine Kumrovec.

Ako se radi o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske, Jedinstveni upravni odjel  dužan  je pribaviti potrebna mišljenja nadležnih institucija i tijela .

 

Članak 39.

Za postavljanje ili uklanjanje spomen-ploče, skulpture, sakralnog obilježja i sličnih predmeta uz i na javnu površinu, potrebno je odobrenje Općinskog vijeća Općine Kumrovec, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Zahtjev za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti udruga, ustanova i institucija.

Uz zahtjev za postavljanje ili uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti elaborat s tehničkim opisom, oznakom lokacije, po potrebi statičkim proračunom i obrazloženje o potrebi postave predmeta, te suglasnost nadležnog tijela vjerske zajednice.

Prije izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomen-ploče, skulpture i sličnog predmeta u spomen ili sjećanje na osobu iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske, Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec  dužan  je pribaviti prethodnu suglasnost nadležnih institucija i  tijela . Po uklanjanju, spomen obilježja onaj tko uklanja obilježje uređuje prostor u skladu s ovom odlukom .

 

Članak 40.

Kada se predmet iz članka 36. ove odluke postavlja na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu.

 

Članak 41.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i slični predmeti moraju se održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov izgled.

 

7.             PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S BROJEM ZGRADE

 

Članak 42.

Naselja na području Općine moraju biti označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

 

Članak 43.

Za označivanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade.

 

Članak 44.

Postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada zabranjeno je bez odobrenja upravnog tijela određenog posebnim propisom o naseljima.

 

Članak 45.

Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

 

Članak 46.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 42. ove odluke.

 

8.            ZELENILO, DVORIŠTA, VRTOVI I SLIČNE POVRŠINE

 

Članak 47.

U cilju uređenja naselja zelene površine i posude s ukrasnim biljem moraju biti uređene i održavane. Postojeće parkovne površine i pojedinačna stabla moraju se njegovati i štiti, a posječena zamijeniti novima.

 

Članak 48.

Komunalni pogon Općine Kumrovec dužan je zelenilo na javnim površinama  redovno održavati, obavljati zamjensku sadnju, a ogradu od ukrasne živice  uz javnu prometnu površinu redovno održavati i orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu i da ne smeta prometu.

Članak 49.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, neizgrađenih građevinskih zemljišta kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnim površinama, moraju ih održavati na način da: trava ne bude viša od 30 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, plijeviti grmlje, rezati suhe grane, te uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama.

Ako se zelena površina i posude sa ukrasnim biljem uredno ne održavaju komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina i posuda sa ukrasnim biljem u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

 

9.  AUTOBUSNA STAJALIŠTA, PARKIRALIŠTA, GROBLJA

 

 Autobusna stajališta

 

 Članak 50.

 Komunalni djelatnici dužni su nadstrešnice na autobusnim stajalištima držati čistima i urednima.

 

Parkirališta

 

Članak 51.

               Komunalni djelatnici Općine dužni su javna  parkirališta  održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima mora se održavati red.

Groblja

 

Članak 52.

Komunalni djelatnici Općine održavaju i čiste mjesno groblje.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima i općinskom odlukom o grobljima.

 

10.          PRIGODNO UREĐENJE NASELJA

 

Članak 53.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka vlasnik ili korisnik poslovnog objekta dužan je ukloniti predmete iz stavka 3. ovog članka u roku od 7 dana.

 

III.          ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 54.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.

Održavanje i čuvanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 55.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i zakupci javnih površina koji ih povremeno koriste, obavezni su osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata, tako da budu očišćene u roku od 24 sata nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

 

Članak 56.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja i održava komunalni pogon Općine Kumrovec .

Košare za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kad je njihovo postavljanje određeno ovom odlukom ili drugim propisima.

 

Članak 57.

Mjesto za postavljanje košara za otpatke određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec.

 

Članak 58.

Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i tradicijski oblikovane.

Za postavljanje košara za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, ograde uz nogostupe, slobodnostojeća postolja i javne zelene površine.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

 

Članak 59.

Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacati ili ostavljati izvan košara i drugih posuda za otpad različit otpad i druge radnje kojima se onečišćuje javna površina;

2. bacati goruće predmete u košare ili druge posude za otpad;

3. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili spremnike za izdvojeno sakupljanje ambalažnog otpada;

4. odlagati građevni i otpadni građevni materijal i postavljati predmete, naprave i strojeve na javne površine bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec;

5. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama;

6. ispuštati otpadne vode i gnojnice;

7. bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova ili na drugi način;

8. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u  rijeke, potoke i njihove obale;

9. paliti otpad;

10. ostavljati vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;

11.ostavljati izmet pasa i sl.

12. obavljati bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

1.            ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

 

Članak 60.

Komunalni pogon Općine Kumrovec i drugi dužni su javno-prometne površine održavati čistima i urednima.

Javno-prometne površine moraju se redovno čistiti i prati u skladu s programom održavanja koji donosi Općinsko vijeće.

Izvršavanje programa iz stavka 2. ovoga članka nadzire komunalni redar, te je o tome dužan do kraja ožujka  svake godine podnijeti izvješće Općinskom načelniku.

 

Članak 61.

               Izvanredno čišćenje javno-prometnih površina određuje Općinski načelnik kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javno-prometne površine budu prekomjerno onečišćene.

 

Članak 62.

Zabranjeno je crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova, po javno-prometnim površinama bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 

Članak 63.

Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javnoprometne površine.

Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozač vozila što prevozi papir i drugi rasuti teret mora ga prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način mora osigurati da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini.

Vozila koja se s gradilišta i oranica uključuju u promet moraju imati očišćene kotače.

 

Članak 64.

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama obavljati bilo kakve radove, osim redovnog održavanja tih površina, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Članak 65.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina.

 

Članak 66.

Odobrenje za korištenje javno-prometne površine za radove iz članka 65. ove odluke izdaje na  zahtjev izvođača ili investitora radova, Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec uz prethodno pribavljena mišljenja i suglasnosti prema posebnim propisima.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se uvjeti, način i vrijeme radova iz članka 65. ove odluke, te iznos naknade za korištenje, osim u slučajevima kada je Općina Kumrovec investitor.

Zauzimanje javno-prometne površine za postavljanje građevinske skele odobrava se na vrijeme do 6 mjeseci uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

 

Članak 67.

Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 65. ove odluke izvođač mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika. Zauzeti dio javne površine mora ograditi urednom ogradom. Ogradu mora stalno održavati, a od sumraka do svanuća, kao i za magle, mora se propisno označiti i osvijetliti svjetlom narančaste boje.

Izvođač radova mora građevni materijal držati stalno uredno složen i to tako da ne sprečava otjecanje oborinske vode.

 

Članak 68.

Za područje naselja Kumrovec izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

Javnoprometna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja skele ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevne skele, podnositelj zahtjeva dužan ju je odmah ukloniti.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno prethodnom stavku ovog članka, komunalni redar naredit će uklanjanje građevne skele preko treće osobe na njegov trošak.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javnoprometne površine.

Ako se javnoprometna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta, drozga i slično), na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku istog dana.

 

Članak 69.

Zabranjeno je uz drveće odlagati građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

 

Članak 70.

Izvođač radova je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalnog redara da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

 

Članak 71.

          Prigodom izvođenja radova iz članka 65. ove odluke izvođač je dužan poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnoprometnih površina:

1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično i čišćenje od taloženja kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

3. zaštititi  ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

 

Članak 72.

Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno treba upotrebljavati dvorište.

U slučaju potrebe dio javnoprometne površine može se privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti  tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Zabranjeno je cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javno-prometnim površinama.

 

Članak 73.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.

Ako se iznimno roba mora istovarivati na javnoprometnu površinu, tada se mora složiti tako da ne smeta prometu i mora se ukloniti odmah, ili najkasnije u roku od 1 sat nakon istovara.

Članak 74.

Zabranjeno je na javnoprometne površine odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

 

 

2.            ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

 

Članak 75.

Javne se zelene površine moraju redovno čistiti i održavati u skladu s programom koji donosi Općinsko vijeće.

Javne zelene površine održava i čisti komunalni pogon Općine Kumrovec, odnosno vlasnici javnih površina kojima ne upravlja Općina.

 

Članak 76.

Komunalni pogon Općine Kumrovec i vlasnici javnih površina dužni su osobito:

– odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;

– ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

– redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu dva metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila;

– zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;

– redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da isto ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika i nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima i ne smeta zračnim vodovima i drugoj infrastrukturi

;

– redovito održavati, te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde.

 

Članak 77.

Za sječu stabla na javnoj površini potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se obaveza zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Ako zbog pomanjkanja prostora zamjenska sadnja nije moguća, zamjena će se izvršiti na najbližoj mogućoj lokaciji.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec  može po službenoj dužnosti narediti sječu stabla koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, ako postoji opasnost da se stablo sruši na javnu površinu, odnosno da samim padom počini štetu za ljude i imovinu.

 

Članak 78.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

1. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za

održavanje javnih zelenih površina i potrebne opreme na njima);

2. sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez odobrenja;

3. oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje;

4. upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s njenom namjenom;

5. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu ili pisati grafite po njoj;

6. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća;

7. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu;

8. vezati bicikle, motore, prikolice i slično za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

9. odlagati građevni materijal, sol, glomazni otpad, šutu, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini;

10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat po stablu ili parkovnoj opremi;

11. rezati ili na drugi način prekidati korijen stabla debljine veće od 3 cm;

12. polagati podzemne instalacije na javnoj zelenoj površini bez odobrenja na udaljenosti od ruba debla

manjoj od dva metra;

13. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično na javnoj zelenoj površini;

14. prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini;

15. ispuštati otpadne vode i gnojnice

16. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu

17. neodobrena sadnja.

 

Članak 79.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode vrijede propisi o zaštiti prirode.

 

IV.          KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 80.

Javne površine na području Općine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

 

1.         POSTAVLJANJE GRAĐEVINA, PRIVREMENIH GRAĐEVINA I NADSTREŠNICA NA JAVNIM POVRŠINAMA I PRIGODNO UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 81.

Pokretne naprave, kiosci, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Pojedina mjesta na javnim površinama na kojima je odobreno sezonsko postavljanje stolova, stolica, suncobrana i slično, radi organiziranja otvorenih terasa, moraju biti ograđena pokretnim ogradama i posudama sa ukrasnim biljem.

Postavljanjem, odnosno građenjem naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovoga članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smiju smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

Način postavljanja pokretnih naprava i kioska na javnim površinama određuje na zahtjev Jedinstveni upravni odjel.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava i kioska na javnim površinama suprotno  stavku 6. ovoga članka.

Vlasnici pokretnih naprava, kioska, privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovno čistiti njihov okoliš.

 

Članak 82.

Za postavljanje pokretnih naprava i kioska postupak dodjele lokacije, visinu i način plaćanja naknade te drugi odnosi s tim u vezi uređuju se posebnom općinskom odlukom.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i kioska za djelatnost trgovine na malo određuju se u skladu s propisima o trgovini posebnim općinskim odlukama rješenjem  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje, nuđenje i prodaja robe na mjestima koja nisu za to određena odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

 

Pokretne naprave na javnim površinama

 

Članak 83.

Za postavljanje pokretne naprave na javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Pokretna naprava postavlja se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i namjenu za koju se koristi.

Pokretna naprava može se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled naprave, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave potrebno je priložiti skicu pokretne naprave i tehnički opis.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka će se donijeti nakon što se zaključi ugovor o plaćanju naknade u skladu s općinskim propisom o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Kiosci, privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija i nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama

 

Članak 84.

Kiosk, privremena građevina za potrebe sajma i javne manifestacije i nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu postavljaju se na javne površine u skladu s rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec, ako posebnim propisom nije određeno drugačije.

Za namjeravanu gradnju, odnosno postavljanje na javnim površinama objekata i građevina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.

Zabranjeno je postavljanje kioska, privremene građevine za potrebe sajma i javne manifestacije, te nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu na javnim površinama bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1., odnosno bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 2. ovoga članka.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

 

 

Prigodno uređivanje javnih površina

 Članak 85.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekta, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, božićnih drvca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka predmeti se moraju ukloniti najkasnije u roku od 7 dana.

 

2.           POSTAVLJANJE REKLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA

 

Članak 86.

Reklama na javnoj površini svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom mora se uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa, niti zaklanjati postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju.

Reklama se ne smije postavljati na javne površine unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, trgova, dječjih igrališta i zaštićenih spomenika parkovne arhitekture.

Reklama može biti osvijetljena.

Vlasnik reklame dužan ju je držati urednom i ispravnom.

Vlasnik reklamnog panoa dužan je na njemu istaknuti naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno.

Ako reklamni pano nema nalijepljenu reklamnu poruku njegov ga je vlasnik dužan prekriti plakatom bijele boje na način da podaci iz stavka 5. ovoga članka ostanu vidljivi.

 

Članak 87.

Za postavljanje reklamnog panoa površine manje od 12,00 m² na javnu površinu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se pano postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće panoe i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o pravu na korištenje javne površine (ugovor o naknadi za korištenje javne površine).

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled, vrijeme na koje se pano postavlja i drugi uvjeti.

Odredbe članka od 20. do 23. ove odluke odgovarajuće se primjenjuju na namjeravano postavljanje reklamne površine manje od 12,00 m2.

 

Članak 88.

Reklamni pano reklamne površine 12,00 m² i više postavlja se na javnu površinu na temelju akta izdanog sukladno Zakonu o gradnji.

Za namjeravano postavljanje na javnoj površini reklame površine 12,00 m² i više potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Odredbe članaka od 20. do 23. ove odluke odgovarajuće se primjenjuju na namjeravano postavljanje reklame površine 12,00 m² i više na javnoj površini.

 

Članak 89.

Zabranjeno je postavljanje reklame na javnoj površini bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz članka 87. stavaka 1. i 3. i članka 88. stavka 2.

 

Članak 90.

Način postavljanja reklame na javnim površinama prema njihovoj veličini, tipu i namjeni, te lokacije za postavljanje na javnim površinama određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.

Zabranjeno je postavljanje reklame na javnim površinama suprotno pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 91.

Za postavljanje reklame na javnoj površini plaća se naknada koju određuje Općinsko vijeće ovisno o zoni u kojoj se reklama postavlja, o njezinoj veličini, tipu i namjeni.

Podnositelj zahtjeva i Općinski načelnik Općine Kumrovec, odnosno osoba koju on ovlasti, sklapaju ugovor o plaćanju naknade.

 

Članak 92.

Ugovor iz stavka 2. prethodnog članka sklapa se prije izdavanja odobrenja iz članka 87. stavaka 1. i 3., odnosno članka 88. stavka 2. ove odluke.

 

 

 3.           POSTAVLJANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA U OPĆOJ UPORABI NA JAVNOPROMETNE POVRŠINE

 

Članak 93.

Postavljanje komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi na javnoprometnim površinama odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi moraju biti postavljeni na javne površine na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ljudi i imovine.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prilaže se izvadak iz katastarskog plana, opis i idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru.

U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi na prostoru kulturnog dobra i zaštićenog dijela prirode potrebno je pribaviti suglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u slučajevima predviđenim zakonom.

Zabranjeno je postavljanje komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi na javnoprometne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

Iznimno, postupak za izdavanje rješenja za postavljanje spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta, provodi se na način utvrđen člancima od 36. do 39. ove odluke.

 

4.             PARKIRANJE I ZAUSTAVLJANJE VOZILA NA JAVNOPROMETNIM POVRŠINAMA

 

Članak 94.

Na području se Općine javnoprometne površine koriste za zaustavljanje i parkiranje vozila u skladu s odlukom o prometu na području Općine Kumrovec.

Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

 

5.            KORIŠTENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

 

Članak 95.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova, osim radova redovnog održavanja, na javnim zelenim površinama, potrebno je odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se lokacija za postavljanje, izgled objekta, uređaja ili naprave što se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se postavlja, odnosno lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova koje odredi Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije izrađenu na kopiji katastarskog plana i tehnički opis, idejno rješenje, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o pravu na korištenje javne zelene površine za postavljanje objekta, uređaja ili naprave (ugovor o zakupu).

Odobrenje o postavljanju objekta, uređaja ili naprave će se donijeti nakon što se zaključi ugovor o plaćanju naknade za korištenje javne zelene površine.

Zabranjeno je postavljanje objekta, uređaja ili naprave na javnu zelenu površinu, odnosno obavljanje bilo kakvih radova na njoj, osim radova redovnog održavanja, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 96.

Za postavljanje parkovne opreme potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Pod parkovnom opremom u smislu ove odluke smatra se pješčanik, ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak, slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, košarice za smeće i slično.

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

Za uklanjanje parkovne opreme potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

Klupe i stolovi moraju se ukloniti ako su dotrajali i oštećeni i zamijeniti novima.

Članak 97.

Prigodom gradnje objekata, oko kojih je predviđena gradnja zelene površine, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi na način da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara.

Prigodom pripremanja radova iz stavka 1. ovoga članka treba odvojiti humusni sloj od ostale zemlje i sačuvati ga za uređivanje zelene površine oko novoga građevinskog objekta, na taj način da se humusni sloj odvoji od tla i složi na pogodno mjesto na kojem neće biti pomiješan s ostalom zemljom, odnosno građevinskim otpacima.

 

Članak 98.

Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec  na javnoj zelenoj površini zabranjeno je osobito:

1. prekopavati javne zelene površine;

2. postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe, parkovnu opremu i opremu dječjih igrališta i slično;

3. odlagati građevni materijal;

4. sjeći i saditi bilje i drveće.

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju snosi izvođač, odnosno investitor radova.

 

V.            SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

 

Članak 99.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalnim se otpadom u smislu ove odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično.

 

Članak 100.

Na području Općine komunalni se otpad sakuplja i odvozi organizirano.

Na području Općine komunalni otpad sakuplja i odvozi fizička ili pravna osoba kojoj to Općina povjeri ili fizička ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o obavljanju koncesije (u nastavku teksta: sakupljač otpada).

Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostora, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora (u nastavku teksta: proizvođač otpada) obavezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom odlukom i propisima o otpadu.

Članak 101.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti i opasni otpad skupljaju se i skladište sukladno propisima o otpadu.

Spremnici za skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mogu se postavljati na javnim površinama uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kumrovec.

 

Članak 102.

Proizvođač otpada dužan je komunalni otpad odložiti u vreće ili u posude za taj otpad.

Područja na kojima će se komunalni otpad odlagati u kontejnere, određuje Općinsko vijeće  na prijedlog sakupljača otpada.

Članak 103.

Proizvođač otpada mora komunalni otpad odlagati u kante ili neoštećene vreće što su izrađene od čvrstoga, nepropusnog i neprozirnog materijala.

Proizvođač otpada mora vreće za otpad čvrsto zavezati kako bi se onemogućilo ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa.

U kante i vreće  se ne smiju odlagati žeravica, vrući pepeo, tekućina i uginule životinje.

 

Članak 104.

Vreće za odlaganje komunalnog otpada nabavljaju proizvođači otpada.

Članak 105.

Proizvođač otpada mora kante i  vreće za komunalni otpad odložiti na mjesto, u dane i vrijeme što ih odredi skupljač otpada.

O danima i vremenu odvoza komunalnog otpada sakupljač je otpada dužan obavijestiti proizvođača otpada.

Proizvođači otpada dužni su kante i vreće s komunalnim otpadom odložiti na za to određeno mjesto jedan sat prije odvoza.

Proizvođači otpada, odnosno osoba koju za to zaduže, dužni su ukloniti kante i vreće s komunalnim otpadom odložene na mjesto, u dane i vrijeme što ih nije odredio skupljač otpada.

Članak 106.

Komunalni otpad odlaže se i u posude za otpad.

Proizvođači otpada ne smiju u posude za komunalni otpad odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu i uginule životinje.

 

Članak 107.

Zgrade u kojima se komunalni otpad odlaže u posude za otpad moraju imati određeni prostor ili mjesto za smještaj posuda i dovoljan broj posuda.

Broj i vrstu posuda za odlaganje komunalnog otpada za svaku pojedinu zgradu i stambeni objekt određuje skupljač otpada.

Članak 108.

Posude za komunalni otpad nabavlja sakupljač otpada.

Iznimno, za novosagrađene objekte i poslovne prostorije posude za komunalni otpad nabavlja investitor.

Sakupljač otpada dužan je prati posude za komunalni otpad, dezinficirati ih i dezinsektirati, najmanje dva puta godišnje, i održavati ih ispravnima.

 

Članak 109.

Mjesto za smještaj posuda za komunalni otpad određuje skupljač otpada, a u slučaju spora mjesto određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec.

Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled ulice.

Ako se mjesto na kojem su posude za komunalni otpad nalazi izvan zgrade i uz javnu površinu, mora biti ograđeno i mora se održavati u čistom i urednom stanju.

Proizvođači otpada, odnosno osoba koju za to zaduže, dužni su čistiti i prati mjesto za odlaganje komunalnog otpada.

Zabranjeno je posudu za komunalni otpad postaviti na mjestu na kojem se zbog toga stvara nečistoća, ometa promet, ili na onom mjestu na kojem se narušava izgled ulice.

 

Članak 110.

             Proizvođači otpada dužni su komunalni otpad odlagati u posude tako da se ne rasipa i ne prlja prostor oko posuda. Posude za otpad moraju biti zatvorene.

Zabranjeno je odlaganje otpada uz posude za komunalni otpad i uz spremnike za skupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, čak i onoga u zatvorenim vrećama ili kutijama.

Zabranjeno je onemogućivati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad.

 

Članak 111.

Otpad koji nastaje zbog djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova kao produkt pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći prikuplja se i odlaže na način određen propisima o otpadu i drugim posebnim propisima.

 

Članak 112.

Komunalni otpad odvozi se organizirano dva puta tjedno.

Iznimno od stavka l. ovoga članka Općinsko vijeće  može odrediti da se s pojedinih područja komunalni otpad odvozi  manje ili više od dva  puta tjedno.

 

Članak 113.

Zaposlenik sakupljača otpada dužan je prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa, te da se vreće, odnosno posude za otpad, zgrade ili ograde ne oštećuju. Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada radnici su dužni odmah ukloniti, te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Zaposlenik skupljača otpada dužan je posude za otpad vratiti na njihovo mjesto i zatvoriti poklopac.

 

Članak 114.

          Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu u vrećicama, odnosno posudama za otpad i odnošenje otpada.

Glomazni otpad odvozi se prema planu odvoza glomaznog otpada što ga donosi skupljač otpada, a najmanje dva puta godišnje.

Skupljač glomaznog otpada dužan je, na prikladan način, obavijestiti proizvođače otpada o danu i mjestu odvoza glomaznog otpada.

Proizvođač otpada dužan je prigodom iznošenja glomaznog otpada na za to određeno mjesto odvajati gume i metalni otpad od ostalog glomaznog otpada.

Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari.

Skupljač otpada dužan je zbrinuti predmete iz stavka 5. ovoga članka nakon odvoza glomaznog otpada.

Proizvođač otpada dužan je glomazni otpad odložiti najranije dan uoči odvoza glomaznog otpada na mjesto što ga odredi skupljač otpada.

 

Članak 115.

Proizvođači otpada dužni su šljaku i šutu, te otpatke građevnog materijala odvoziti na mjesta za odlaganje te vrste otpada.

Šljaku, šutu i otpatke građevnog materijala zabranjeno je odlagati na mjesta koja za to nisu određena.

Članak 116.

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u posude za komunalni otpad.

 

  1. VI.                UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

 Članak 117.

              Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane.

 

Članak 118.

         Fizičke ili pravne osobe koje izvršavaju program uklanjanja snijega i leda dužne su, svakodnevno, obavještavati  Jedinstveni upravni odjel Općine Kumrovec  o stanju javnoprometnih površina te o mjerama poduzetim za izvršenje programa.

 

Članak 119.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu.

 

Članak 120.

O uklanjanju snijega i leda sa stajališta, javnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 121.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici, odnosno vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostora.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Iznimno od stavka l. ovoga članka o uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Osobe iz stavaka od l. do 3. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

 

Članak 122.

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je kolnik koji ima javnu kanalizaciju, odnosno koji je izgrađen od asfalta, betona ili kocaka, posipati materijalom granulacije promjera većeg od osam milimetara.

Zabranjeno je javnoprometne površine uz drvorede posipati solju. Površine uz drvorede posipaju se samo sipinom i sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

 

Članak 123.

Fizičke ili pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s javnoprometnih površina dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana javnoprometna površina ukloni u roku od 14 dana od dana završetka zimske službe.

Članak 124.

Komunalni djelatnici dužni su slivnike redovno održavati da služe svrsi za koju su namijenjeni.

 

VII.       DRŽANJE ŽIVOTINJA 

 

Članak 125.

Na području mjesta Kumrovca nije dopušteno držanje zvijeri.   Uvjeti i način držanja pasa, domaćih i divljih životinja, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama, uređuje se u skladu s propisima o veterinarstvu.

 

 

VIII . SANITARNO-KOMUNALNE MJERE UREĐENJA NASELJA

             

                                                                                Članak 126.

             

                 Septičke jame

              Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama i gnojnica vršit će se cisternama sa vakuum sistemom. Ovakvo čišćenje može se obavljati u svako doba dana i noći, a čišćenje septičkih jama bez vakuum crpki dozvoljeno je samo  noću između 22,00-06,00 sati ujutro.

Okolni prostor nakon čišćenja treba temeljito očistiti i dezinficirati.  Zaoravanje i zatrpavanje sadržaja septičkih jama  dozvoljeno je u vremenu od  01. studenog  do 31. ožujka , na poljoprivredne površine koje su udaljene najmanje 150 metara od mjesta stanovanja, vodotoka ili crpilišta, a u ostalom razdoblju obavezan je odvoz u pročistač.

 

Gnojnica

Gnojnica se na poljoprivredne površine – livade  može navoziti samo u periodu od 01.studenog do 31. ožujka i to ne u blizini naseljenih mjesta i vodotoka te vodovodnih crpilišta pitke vode. Najmanja udaljenost od mjesta stanovanja, vodotoka ili crpilišta mora iznositi 150 metara.  Navoz gnojnice na oranice dozvoljava se u navedenom periodu , na manjoj udaljenosti od 150 metara od mjesta stanovanja, uz uvjet da se ista zaore u roku od 24 sata.

Za navoz gnojnice, koju proizvedu proizvođači fizičke i pravne osobe koje drže više od 10 komada stoke potrebno je podnijeti zahtjev za suglasnost Općini Kumrovec.

Uz zahtjev proizvođač mora priložiti dokument iz kojeg će biti vidljivo sadrži li predmetna gnojnica

štetne tvari i u kojim količinama. Dokument (certifikat) ne smije biti stariji od 6.mjeseci.

Pravna ili fizička osoba koja prevozi gnojnicu od velikih proizvođača dužna je kod sebe imati odgovarajuću suglasnost Općine i prateći list  radi kontrole komunalnog redara i inspektora zaštite okoliša.

 

Deratizacija

                   U svrhu zaštite zdravlja stanovništva na području Općine Kumrovec obavlja se preventivna sustavna deratizacija. Pod pojmom preventivne sustavne deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca

za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

Poslove preventivne sustavne deratizacije obavlja pravna osoba kojoj je Općina Kumrovec povjerila obavljanje tog posla, sukladno važećim propisima, općim i posebnim uvjetima, odredbama ugovora i pravila struke.

 

 IX.         UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

 

Članak 127.

Predmeti i objekti postavljeni na javne površine iz članka 2. točke 1. ove odluke, te na zemljišta i objekte uz javne površine suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.

Protupravno postavljeni predmeti uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika preko treće osobe.

Prisilno uklonjeni predmet odvozi se u odgovarajuće skladište o čemu je komunalni redar dužan  obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme predmet u roku od 8 dana od primitka obavijesti, uz predočenje dokaza o podmirenim troškovima uklanjanja i čuvanja (skladištenja) predmeta, predmet će biti prodan na javnoj dražbi.

 

X. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

 

Komunalno redarstvo

 

Članak 128.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar.

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar.

Komunalni redar izvješće o svom radu podnosi Općinskom načelniku dva puta godišnje.

 

Članak 129.

            Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

 

Članak 130.

Ako komunalni redar  u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

 

Ovlasti komunalnog redara

 

Članak 131.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama

3. zabraniti obavljanje radova;

4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

6. naplatiti novčanu kaznu;

7. izdati prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

8. pokrenuti  prekršajnog postupak.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

 

Članak 132.

Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju odobrenja ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s odobrenjem, komunalni će redar narediti vlasniku, odnosno korisniku, njihovo otklanjanje, odnosno njegovo usklađivanje s odobrenjem. Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlasnik u ostavljenom roku ne otklone nedostatke, odnosno ne uskladi ih s odobrenjem.

Ako su objekti, predmeti ili uređaji iz stavka 1. ovoga članka postavljeni bez odobrenja, komunalni će redar narediti vlasniku da ih ukloni.

Ako vlasnik objekta ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt ili predmet će biti uklonjen preko treće osobe na njegov trošak.

 

Članak 133.

Komunalni redar naložit će fizičkim i pravnim osobama koje postupe suprotno zabranama i nalozima propisanima ovom odlukom da se učinjeno vrati u prvobitno stanje odnosno uskladi s odredbama ove odluke.

Komunalni redar naredit će fizičkoj ili pravnoj osobi da obavi radnje koje je propustila obaviti, a prema odredbama ove odluke bila ih je dužna učiniti.

 

Članak 134.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti (oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično) da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak bit će, na vlasnikov trošak, odmah odvezeno na reciklažu.

 

Članak 135.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini preko fizičke ili pravne osobe kojoj je to općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko fizičke ili pravne osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika.

Komunalni redar naložit će uklanjanje parkiranog vozila suprotno iz članka 94. stavka 2. ove odluke i premještanje na za to određeno mjesto, preko fizičke ili pravne osobe kojoj je to Općina povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

 

Članak 136.

Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame će se ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika.

 

XI.          KAZNENE ODREDBE

 

Članak 137.

( 1 ) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.200,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

– uništava pročelje zgrade ili po njemu ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara ili ga na drugi način prlja ili nagrđuje (članak 3. stavak 3. Odluke);

– na prozoru, balkonu, ogradi ili drugom dijelu zgrade, neposredno okrenutom ulici ili trgu vješa ili izlaže rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje (članak 4. stavak 1. Odluke);

– postavi antenu, rashladni ili solarni uređaj suprotno članku 4. stavku 1. Odluke

– obavlja zahvat na vanjskom dijelu građevine bez odobrenja tijela nadležnog za zaštitu spomenike kulture i prirode (članak 5. stavak 1. Odluke);

– postupa suprotno zabrani iz članka 5. stavka 3. Odluke;

– postupa suprotno zabrani iz članka 6. stavka 4. Odluke;

– ne drži izlog urednim i čistim (članak 7. stavak 2. Odluke);

– drži u izlogu ambalažu ili skladišti robu (članak 7. stavak 3. Odluke);

– postupa suprotno zabrani iz članka 7. stavka 4. Odluke;

– izlog ne prikrije neprozirnim materijalom, prelijepi reklamnim plakatom ili na drugi način onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora (članak 7. stavak 5. Odluke);

– prekriva izlog reklamnim plakatom bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove (članak 7. stavak 6. Odluke);

– postupa suprotno zabrani iz članka 7. stavka 7. Odluke;

– ne održava tvrtku čistom i čitljivom (članak 8. stavak 2. Odluke);

– ne ukloni tvrtku u roku iz članka 8. stavka 3. Odluke;

–  ne ukloni natpis u roku iz članka 9. stavka 3. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 9. stavka 6. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 10. stavka 3. Odluke;

– postupi suprotno zabrani iz članka 11. stavka 3. Odluke;;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 15. stavka 3. Odluke;

– ne održava tvrtku, natpis, reklamu, jarbol za zastave, zaštitnu napravu na izlogu i plakat čistim, urednim i ispravnim, odnosno dotrajali obnovi ili zamijeni (članak 16. stavak 1. Odluke);

–  ne drži reklamu u urednom i ispravnom stanju (članak 19. stavak 3. Odluke);

– ne istakne na panou naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno (članak 19.stavak 4. Odluke);

–  ne prekrije pano na način određen člankom 19. stavkom 5. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 25. stavka 2. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 26. Odluke;

–  ne drži ogradu na način određen člankom 27. stavkom 1. Odluke;

– ne održava ogradu uz javnu površinu tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike (članak 27. stavak 3. Odluke),

–  ne drži pokretnu napravu urednom i ispravnom ili njen okoliš čistim (članak 28. stavak 6. Odluke),

–  postupa suprotno zabrani iz članka 28. stavka 7. Odluke;

–  ne postupa na način propisan člankom 32. stavkom 1. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 32. stavka 2. Odluke;

–  ne održava javnu rasvjetu u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 33. stavak 4. Odluke);

–  ne održava spomenik, spomen-ploču, skulpturu, sakralno obilježje i sličan predmet urednim i ne zaštiti ga od uništavanja (članak 41. stavak 1. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 41. stavka 2. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 44. Odluke;

–  ne postavi broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade (članka 45. stavak 1. Odluke);

–  ne vodi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem (članak 45. stavak 2. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 46. Odluke;

–  ne održava zelenilo na javnim površinama na način određen člankom 49. Odluke;

–  ne postupa na način određen člankom 52. stavkom 1. Odluke;

–  ne postupa na način određen člankom 52. stavkom 2. Odluke;

–  ne postupa na način određen člankom 53. stavkom 3. Odluke;

–  ne postupa na način određen člankom 55. stavkom 1. Odluke;

–  ne drži urednima i ispravnima prostore iz članka 55. stavka 1. Odluke;

–  postupa suprotno zabranama iz članka 58. stavka 3. Odluke;

–  postupa suprotno zabranama iz članka 59. Odluke;

– postupa suprotno zabranama iz članka 62. Odluke;

– ne prekrije vozilo ceradom, gustom mrežom ili na drugi način ne osigura da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini (članak 63.stavak 3. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 64. Odluke;

–  ne postupa na način određen člankom 67. stavkom 1. Odluke;

– ne drži građevni materijal stalno uredno složen tako da ne sprečava otjecanje oborinske vode (članak 67. stavak 2. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 68. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 69. Odluke;

–  ne postupi na način utvrđen u članku 71. Odluke;

–  ne ukloni drva, ugljen i slično s javnoprometne površine najkasnije u roku od 24 sata, odnosno odmah ne očisti tu površinu (članak 72. stavak 3. Odluke);

–  postupa suprotno zabrani iz članka 72. stavka 4. Odluke;

–  postupa suprotno članku 73. stavku 2. Odluke;

–  odlaže ambalažu i slično na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta (članak 74. stavak 1. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 74. stavka 2. Odluke;

–  postupa suprotno zabranama iz članka 78. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 81. stavka 3. Odluke;

–  postupa suprotno članku 81. stavku 4. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 81. stavka 7. Odluke

–  izlaže i nudi robu preko pokretnog prodavača ili na drugi način na mjestima koja za to nisu određena posebnom općinskom odlukom (članak 82. stavak 3. Odluke);

–  postavi pokretnu napravu na javnu površinu bez odobrenja (članak 83. stavak 1. Odluke);

–  postupa suprotno zabrani iz članka 83. stavka 6. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 84.stavka 3. Odluke,

–  postupa suprotno članku 85. stavka 3. Odluke;

–  ne drži reklamu urednom i ispravnom (članak 86. stavak 4. Odluke);

–  ne istakne na panou naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno (članak 86. stavak 5. Odluke);

–  ne prekrije pano na način određen člankom 86. stavkom 6. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 89. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 90. stavka 2. Odluke;

–  postupi suprotno zabrani iz članka 93. stavka 5.Odluke;

– postupi suprotno zabrani iz članka 94. stavka 2. Odluke:

–  postupi suprotno zabrani iz članka 95. stavka 5. Odluke;

–  postupi suprotno  članku  96. stavka 4. Odluke;

–  postupi suprotno  članku  97. stavka 1. Odluke;

–  postupi suprotno zabranama iz članka 98.  Odluke;

–  ne odloži komunalni otpad u vreće ili posude za taj otpad (članak 102. stavak 1. Odluke);

– odloži komunalni otpad u oštećene vreće ili u vreće od materijala koji nije čvrst, nepropustan ili neproziran (članak 103. stavak 1. Odluke);

–  ne zaveže vreću za otpad tako da onemogući ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa (članak 103. stavak 2. Odluke);

–  odlaže u vreću za otpad žeravicu, vrući pepeo, tekućinu ili uginule životinje (članak 103. stavak 3. Odluke);

–  odloži vreće za komunalni otpad na mjesto u dane i vrijeme što nisu određeni za to (članak 105. stavak 1. Odluke);

–  ne odloži vreće s komunalnim otpadom na za to određeno mjesto jedan sat prije odvoza (članak 105. stavak 3. Odluke);

–  ne ukloni vreće s komunalnim otpadom (članak 105. stavak 4. Odluke);

–  odloži u posude za komunalni otpad žeravicu, vrući pepeo, tekućinu ili uginule životinje (članak 106. stavak 2. Odluke);

–  ne opere posude za komunalni otpad, ne dezinficira ih ili ne dezinsektira najmanje dva puta godišnje ili ih ne održava ispravnim (članak 108. stavak 3. Odluke);

–  ne očisti i ne opere mjesto za odlaganje komunalnog otpada (članak 109. stavak 5. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 109. stavka 6. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 110. stavka 2. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 110. stavka 3. Odluke;

–  ne postupa u skladu s člankom 113. stavkom 1. Odluke;

–  ne vrati posude za otpad na njihovo mjesto i ne zatvori poklopac (članak 113. stavak 2. Odluke);

–  postupa suprotno zabranama iz članka 114. stavka 1. Odluke;

–  postupa suprotno zabranama iz članka 114 stavka 5. Odluke;

– ne odloži glomazni otpad najranije dan uoči odvoza glomaznog otpada na mjesto što ga odredi skupljač otpada (članak 114. stavak. 7. Odluke);

–  postupa suprotno zabrani iz članka 115. stavka 2. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 116. Odluke;

–  ne uklanja snijeg i led s krova zgrade (članak 119. Odluke);

–  ne uklanja snijeg i led s prostora iz članka 121. stavka 1. Odluke ;

–  ne uklanja snijeg i led s prostora iz članka 121. stavka 2. Odluke ;

-. ne uklanja snijeg i led s pločnika ispred uličnih lokala (članak 121. stavak 3. Odluke);

–  postupa suprotno zabrani iz članka 122. stavka 2. Odluke;

–  postupa suprotno zabrani iz članka 122. stavka 3. Odluke;

–  postupa suprotno članku 123. Odluke;

–  postupa suprotno članku 124. Odluke;

– drži domaću životinju, divlju životinju ili zvijer na području Općine na kojem to nije dopušteno (članak 125. stavak 1.Odluke);

– postupa suprotno odredbama članka 126

 

–  ako ne ukloni predmete i objekte iz članka 127. stavka 1. Odluke;

–  postupa suprotno članku 133. stavku 1. Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od  300,00 do 400,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,  koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom  iznosu od 100,00 do 200,000 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka l. ovoga članka.

 

Članak 138.

Komunalni redar ovlašten je na mjestu počinjenja prekršaja pravnoj, fizičkoj osobi obrtniku,osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, odgovornoj osobi u pravnoj osobi  i fizičkoj osobi, naplatiti  novčanu kaznu, bez izdavanja prekršajnog naloga, ali uz izdavanje potvrde.

– u iznosu naznačenom u stavku 1. prethodnog članka za pravnu osobu

– u iznosu naznačenom u stavku 2. prethodnog članka za odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu obrtnika i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,

– u iznosu naznačenom u stavku 3. prethodnog članka za fizičku osobu

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu, izdat će mu se prekršajni nalog s uputom da plaćanje može izvršiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Smatra se da se počinitelj plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, odnosno plaćanjem prema prekršajnom nalogu, a prije podnošenja prigovora, odrekao prava na prigovor protiv prekršajnog naloga.

 

XI.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 139.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu, Klasa: 021-05/98-02/2, Urbroj: 2135-05-98-1, od 24.03.1998. godine.

Članak 140.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

 Klasa: 021-05/10-02/5

Ur.broj: 2135-05-10-04-01

Kumrovec, 18.02.2010.

 

Predsjednica Općinskog vijeća:

 

Anica Hlaban