Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2

Klasa: 013-03/11-01/02

UrBroj: 2135-05-11-04-2

U Kumrovcu, 07. 11. 2011.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01 i 60/01), članka 67. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 20/2009.) i članka 1. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/2011.)

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA U SVEZI S IZBORIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. Načelnik Općine Kumrovec donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kumrovec dana 04. studenog 2011. koja stupa na snagu danom donošenja. Izbori će se održati u nedjelju 04. prosinca 2011. godine

2. Rokovi teku od dana

04. studenog 2011. godine

3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Kumrovec, najkasnije u roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 25. studenog 2011. godine do 15 sati. Općinsko izborno povjerenstvo ovjeravati će očitovanja o prihvaćanju kandidature, te zaprimati kandidacijske liste:

Od 21. studenog – 25. studenog 2011. u vremenu od 07,00 do 15,00 sati

4. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec sastavit će i objaviti pravovaljano predložene liste izbor članova vijeća svih mjesnih odbora, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

28. studenog 2011. na oglasnoj ploči Općine Kumrovec

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle

Od 28. studenog 2011. godine do 02. prosinca 2011. godine do 24,00 sati.

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 21.00 sat, dakle od:

03. prosinca 2011. godine od 00.00 sati do

04. prosinca 2011. godine do 21.00 sat

7. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, dakle do

28. studenog 2011. godine do 24.00 sata

8. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima , najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

28. studenog 2011. godine do 24.00 sata

9. Glasovanje traje neprekidno

04. prosinca 2011. godine od 07.00 – 19.00 sati

Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će glasovanje i nakon 19 sati.

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 3 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

04. prosinca 2011. do 22.00 sati

11. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

05. prosinca do 19.00 sati

12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kumrovec kad utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnih odbora, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Odbor za Statut i poslovnik obavlja opći nadzor zakonitosti izbora članova vijeća mjesnih odbora i rješava izborne sporove.

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:

– politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelj nezavisnih lista.

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim s kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se nadležnom Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od: 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor dakle od 00:00 sati idućeg dana.

17. Nadležno Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

18. Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Odboru za Statut i poslovnik. Žalba se podnosi Odboru za Statut i poslovnik putem Općinskog izbornog povjerenstva.

19. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

20. Odbor za Statut i poslovnik dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe, dakle do 00:00 sati idućeg dana.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

PREDSJEDNICA

Anamarija Borošak,

dipl. oec. mngmt.