Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O D L U K A o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu 2017./2018.

obavijest
Općinski načelnik donosi izmjenu i dopunu odluke o dodjeli financijske potpore/pomoći studentima za tekuću akademsku godinu iz razloga što je relativno mali broj studenata koji zadovoljavaju uvijete podnio svu potrebnu dokumentaciju na temelju ove Odluke, a proračunom Općine Kumrovec osigurana su dostatna financijska sredstva za financiranje većeg broja studenata od prijavljenog. Slijedom toga donosi se ova Izmjena i dopuna Odluke, te se rok za podnošenje zahtjeva produljuje do 15. prosinca 2017.
Prijavu podnose studenti na propisanom obrascu sa svim potrebnim prilozima zaključno do navedenog datuma. Napominjemo kako je 15. prosinca krajnji datum za dostavu sve potrebne dokumentacije te se isti neće produljivati, studenti koji do navedenog datuma ne dostave svu dokumentaciju s propisanim prilozima gube pravo na financijsku potporu sukladno odluci za akademsku 2017/2018. godinu.
Studenti koji su do sada predali potrebnu dokumentaciju ne trebaju predavati novu dokumentaciju već će isti do 05. prosinca e-mailom biti obaviješteni o prihvaćanju prijave ili eventualnoj potrebi za dopunom dokumentacije.

Obrazac zahtjeva za financijsku potporu – OBR-STU1

Odluka o dodjeli financijske pomoći potpore studentima-2017

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli financijske pomoći potpore studentima-2017-2018