Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

PREDLOŽAK JAVNI NATJEČAJI
Na temelju članka 6. i 10. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kumrovec (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije, broj: 16/16) i članka 46. Statuta Općine Kumrovec (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije, broj: 12/18), Načelnik Općine Kumrovec raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

1. Općina Kumrovec raspisuje javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina, i to:
1. k.č.br. 835/1 VOĆNJAK I KUĆA I DVORIŠTE upisane u zk. uložak broj 1756 (u naravi građevinsko zemljište) površine 963 m² kojima je početna cijena 21.863,52 kuna
2. k.č.br. 835/5 LIVADA upisane u zk. uložak broj 1756 (u naravi poljoprivredno zemljište) površine 698 m² kojima je početna cijena 2.443,00 kuna
3. k.č.br. 835/7 ORANICA upisane u zk. uložak broj 1756 (u naravi poljoprivredno zemljište) površine 1312 m² kojima je početna cijena 4.595,50 kuna

Ukupna početna cijena svih prethodno navedenih nekretnina iznosi 28.902,02 kuna

Navedene nekretnine nije moguće kupiti pojedinačno već se prodaju u kompletu.

2. Navedene nekretnine u vlasništvu su Općine Kumrovec te ne postoje nikakvi troškovi koji terete nekretnine prema ispostavljenim računima prodavača kao i ostale naknade (javnobilježničke naknade, troškove osiguranja, komunalnu i vodnu naknadu)

3. Za navedene nekretnine u točci 1. izrađena je procjena vrijednosti kako slijedi:
a) za nekretninu k.č.br. 835/1 upisanu u zk. uložak broj 1756 Procjendbeni elaborat građevinskog zemljišta br. 2-2018 izrađen od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zvonka Benjaka, dipl.ing.građ.
b) za nekretnine k.č.br. 835/5 i 835/7 upisanu u zk. uložak broj 1756 Procjendbeni elaborat poljoprivrednog zemljišta br. 3-2018 izrađen od strane Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zvonka Benjaka, dipl.ing.građ.

3. Navedene nekretnine prodaju se zajedno u kompletu, a procijenjena vrijednost nekretnina je ujedno i početna cijena nekretnina navedenih u točci 1. koja iznosi 28.902,02 kuna s time da će se uzeti u obzir samo ponude veće od početne procijenjene vrijednosti nekretnina.
Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 10% od početne cijene nekretnina te se uplaćuje u proračun Općine Kumrovec IBAN: HR1423600001855300009, model 68, poziv na broj 1783-OIB uplatitelja, svrha uplate : Jamčevina-natječaj za prodaju nekretnina
Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natjecanja, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u cijenu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine ako povuče ponudu nakon što se pristupi postupku otvaranja ponuda.

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

5. Navedene nekretnine iz točke I. ovog natječaja daju se na prodaju u viđenom stanju. Nekretnine se mogu razgledati radnim danom u vrijeme trajanja natječaja od 11-14 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 049/553-728

6. Pismena ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati :
a) Ponudu/zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu ) odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta ( za pravnu osobu ), OIB, te naziv banke i broj računa radi eventualnog povrata jamčevine;
b) iznos ponuđene cijene
c) preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe/presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra za pravne osobe (ne starije od 6 mjeseci) s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje
d) iznos ponuđene cijene
e) dokaz o uplati jamčevine
f) pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta prodaje utvrđenih u natječaju.

7. Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u pisarnicu općine Kumrovec ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama uz naznaku :”Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvaraj” na adresu: Općina Kumrovec, ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene

9. Istek roka za podnošenje pisanih ponuda je na dan 17.07.2018. godine u 14:30 sati. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održati će se u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Na Internet stranici Općine Kumrovec www.kumrovec.hr će se objaviti vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda najkasnije 3 dana prije javnog otvaranja ponuda. Natjecatelji koji su podnijeli ponude za kupnju imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

10. Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi načelnik Općine Kumrovec najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja ponuda.

11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

12. Ponuditelj koji uspije i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

13. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

14. Općinski načelnik Općine Kumrovec zadržava pravo da u svakom trenutku, u cijelosti ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

15. Ovaj natječaj bit će objavljen u Zagorskom listu, te na web stranici Općine Kumrovec.
Javni natječaj
Odluka ponovljeni natječaj za prodaju nekrenina Općina Kumrovec

OBAVIJEST: 17.07.2018.
Javno otvaranje ponuda održati će se u ponedjeljak 23.07.2018. s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Kumrovec. Natjecatelji koji su podnijeli ponude za kupnju imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.