Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za financiranje programa-projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine Kumrovec iz proračuna Općine Kumrovec za 2020. godinu

*VAŽNA OBAVIJEST*

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba) članka 7. I 12. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec KLASA:022-05/16-01/25, Urbroj:2135-05/16-03/02, od 29. 04. 2016. te članka 47. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 12/18) načelnik Općine Kumrovec objavljuje

Javni natječaj

za financiranje programa-projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine Kumrovec iz proračuna Općine Kumrovec za 2020. godinu

1. A) Pozivaju se udruge kao organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku potporu programa, projekata i manifestacija iz proračuna općine Kumrovec tijekom 2020. godine.

Po ovoj osnovi prijavitelji mogu podnijeti više prijava.

Ako prijavitelj podnese više projektnih prijava koje zadovoljavaju uvjete po ovoj osnovi za potpisivanje ugovora biti će odabrana prijava s većim brojem bodova.

Prihvatljive udruge su

– udruge sa sjedištem na području općine Kumrovec

– udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko se program/projekt/ manifestacija održava i provodi na području općine Kumrovec

– udruge koje nemaju sjedište na području općine Kumrovec ukoliko je najmanje 20% članova udruge sa područja općine Kumrovec o čemu se podnosi odgovarajući dokaz.

1. B) Pozivaju se udruge kao organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge)  sa područja općine Kumrovec da se prijave za financijsku potporu za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju iz proračuna općine Kumrovec tijekom 2020. godine.

Po ovoj osnovi prijavitelji mogu podnijeti jednu prijavu. 

Udruge koje podnesu prijavu po ovoj osnovi mogu podnijeti prijavu/e i za natječaj pod 1A)

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, a općina će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programa  u svrhu izgradnje kapaciteta  i razvoja civilnoga društva  u općini.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području općine i razvoja općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

Institucionalna podrška predstavlja financijski oblik potpore kojom se ciljano ulaže u organizacijski, programski i institucionalni razvoj ili stabilizaciji isključivo udruga  sa sjedištem na području općine te koje svoje aktivnosti provode za potrebe mještana . Potpora se dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi plan rada.

2. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

3. Sukladno ovom Natječaju pod 1.A) i 1. B) prijavu mogu podnijeti udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, koje provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za općinu Kumrovec, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku općine, te promiču njegov položaj i ugled, a za sljedeća prioritetna područja:

4. A) Općina će dodjeljivati sredstva iz točke 1A. potencijalnim korisnicima  uz uvjet da;

Do dana potpisivanja ugovora Prijavitelj mora:

  1. dokazati da ima podmirene obveze s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske, (potvrda porezne o stanju duga ne starije od 30 dana do dana podnošenja prijave).
  2. dokazati da se protiv prijavitelja (udruge financiranja), odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe, ( uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci do dana podnošenja prijave).

4. B) Općina će dodjeljivati sredstva iz točke 1B. potencijalnim korisnicima  uz uvjet da;

Do dana potpisivanja ugovora Prijavitelj mora:

  1. dokazati da ima podmirene obveze s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske, (potvrda porezne o stanju duga ne starije od 30 dana do dana podnošenja prijave).
  2. dokazati da se protiv prijavitelja (udruge financiranja), odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe, ( uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci do dana podnošenja prijave).

5.  Predviđena sredstva po ovom natječaju iznose 60.000,00 HRK.

Za programsko područje područja

KULTURE I DRUGIH JAVNIH POTREBA 50.000,00HRK,

A ZA PROGRAMSKO PODRUČJE SPORTA 10.000,00HRK.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti iznosi 200,00 HRK, a najviši  25.000,00 HRK po svakoj od točaka ovog natječaja.

Projekti po ovom natječaju mogu se financirati u iznosu do 80 posto pri čemu potencijalni prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

6. Rok za podnošenje prijava po ovom natječaju je 30 dana, a završava zaključno sa 29. 03. 2020. godine

7. Prijedlozi se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s obveznim obrascima i Uputama za prijavitelje sastavni dio ovog natječaja te dostupan na službenim internetskim stranicama općine  http://www.kumrovec.hr/

8. Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u Jedinstveni upravni odjel, obavezno uz naznaku:

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA,  PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA PODRŠKU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE KUMROVEC IZ PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2020. GODINU

 – NE OTVARATI –

na adresu općina Kumrovec, ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec.

9. Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu narednih 8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor općinskom načelniku.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.  Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

10. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje općini Kumrovec da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim mrežnim stranicama općine Kumrovec te u drugim izvještajima i medijskim istupima.

Na postupak natječaja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Kumrovec i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15).

Pod organizacijama se u ovom javnom natječaju, kao i njemu pripadajućoj obveznoj natječajnoj dokumentaciji, podrazumijevaju pravne osobe koje su registrirane kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva ).

Ukoliko su odredbe javnog natječaja kao i njemu pripadajuća obvezna dokumentacija u suprotnosti sa propisima navedenim u stavku 1. ovog članka primijenit će se na odgovarajući način  odredbe navedenih propisa.