Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 10.05.2018.

dnevni red 7. radna sjednica vijeća

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kumrovec